The Legal Forum
מי אנחנו
מערכת המשפט בישראל משפיעה השפעה מכרעת על צביונה ודמותה של מדינת ישראל. אך למרות תפקידה המרכזי במערך הדמוקרטי, היא מתנהלת פעמים רבות בחוסר שקיפות המובילה לכך שהציבור הרחב אינו מודע כלל לשיקולים המנחים אותה בקבלת החלטות, פסיקות ומינויים. מציאות זו תורמת ליצירת חוסר איזון מובהק בין שלוש הרשויות במדינה - המחוקקת, המבצעת והשופטת, הגורם לשיבוש מערכת הבלמים והאיזונים החיוניים לקיומו של משטר דמוקרטי תקין, וכתוצאה גם לשחיקתו ההדרגתית של אמון הציבור במערכת המשפט. הפורום המשפטי רואה באיזון בין שלוש הרשויות צורך חיוני להגנה על זכויות האדם בישראל ולשמירה על צביונה הציוני והדמוקרטי ועל כן פועל על מנת להשיב את האיזון ביניהן, לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט ולהשפיע על מדיניות פנים-ישראלית באמצעות כלים משפטיים, חוקיים, פרלמנטריים וציבוריים.
החזון שלנו
מטרת הפורום המשפטי הינה להגן על זכויות האזרח בישראל, לפעול למען הבטחת שלטון תקין, להגן על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל והעם היהודי, לקדם הנחלת ערכים ציוניים בחברה הישראלית ולהוביל רפורמות במערכת המשפט. חברי הפורום, המונים למעלה מ-370 עורכי דין, כלכלנים ומשפטנים בעלי תחומי התמחות שונים, פועלים בו בהתנדבות מלאה מתוך תחושת שותפות דרך אמתית.
רקע
הפורום המשפטי הוקם ב- 2004 כארגון חוץ-פרלמנטרי במטרה למזער את נזקי תכנית ההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון באמצעות כלים משפטיים. נציגי הארגון השתתפו בדיוני וועדות הכנסת, הגישו עתירות לבג"ץ וייצגו את התושבים מול הגורמים המטפלים. בעקבות הגירוש ותוצאותיו, הרחיב הפורום המשפטי את פעילותו לתחומים נוספים הקשורים זה בזה: זכויות אזרח, תקינות שלטון ושמירה על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל והעם היהודי.